Schattingen

PARTICULIERE SCHATTINGEN

  • Verkopers Private personen vragen om de waarde van hun onroerend goed te bepalen omdat ze hun goed willen verkopen en geen notie hebben van de vraagprijs.
  • Kopers De schatting kan best op voorhand aangevraagd worden door de kandidaat-koper. Deze schatting kan dan voor verschillende banken gebruikt worden bij de aanvraag van de lening. De directeur van de bankinstelling heeft dan onmiddellijk een goede kijk op de waarde van het goed om zo de tarifiëring en voorwaarden te bepalen. Veel tijdswinst.

VOORAFGAANDE SCHATTINGEN

  • Nalatenschappen Belangrijk bij het openvallen van grote nalatenschappen. Mogen enkel uitgevoerd worden door experten die op de lijst van de registratie vermeld zijn. Sinds verschillende jaren komt INTERTOPO daarop voor.
  • Echtscheidingen Voorkom een vechtscheiding! Een voorafgaandelijk en onpartijdige waardebepaling kan een uitkomst bieden om een verdeling in der minne te bekomen. Deze schatting kan aangevraagd worden door de partij(en), advocaten of de notaris.

GERECHTELIJKE SCHATTINGEN

  • Meestal aangesteld door het Vredegerecht of de Rechtbank van Eerste Aanleg.